Repte: ¿Cómo crear un juego de mesa?

A principi de curs, fruit d’una activitat de cohesió de grup, vam tenir una conversa
sobre els jocs que ens agradaven i va sorgir la idea de crear una petita capsa de
“Jocs Reunits”. Volíem que els nostres jocs tinguessin un fil conductor, aprofitant que
des de l’Àmbit de Medi hem estat descobrint l’origen de les civilitzacions de la mà
de Mesopotàmia, vam decidir que aquest seria el context on ubicar els nostres jocs
de taula.
La comprensió lectora i l’expressió escrita en llengua castellana han estat
fonamentals per a poder donar forma a la nostra idea, ja que el primer que ens ha
calgut fer ha estat analitzar diferents jocs de taula per veure quins elements els
componen, llegir les seves instruccions, veure com es desenvolupa una partida,
observar què cal tenir present per a que el joc funcioni, fixar-nos en la seva
estructura…
En definitiva, una pila de decisions que, en petit grup i aprofundint en les nostres
estratègies i habilitats de treball en equip, ens han permès seguir desenvolupant la
dimensió social de l’Àmbit d’Educació en Valors i la dimensió de treball en grup de
l’Àmbit d’Aprendre a aprendre, a mesura que entre tots hem anat consensuant el
disseny i el desenvolupament del nostre joc.
Abans de materialitzar el nostre joc de taula i un cop decidit com volíem que fos el
desenvolupament del joc, ens ha calgut fer una partida en brut per a detectar
incongruències i posar-hi remei. Un cop hem tingut les idees clares i consensuades
ens hem endinsat en la construcció dels taulers, de les fitxes, de les cartes i d’altres
element.
D’una banda, ens hem enfrontat a la dimensió de resolució de problemes a l’hora
de fer els càlculs necessaris per a la creació del material i, en conseqüència, a la
dimensió de raonament i prova quan hem comprovat i posat en pràctica les
estratègies matemàtiques, tot detectant i resolent els nostres errors a l’hora de
dibuixar la quadrícula fent línies paral·leles, de construir totes les cartes amb les
mateixes mesures, d’emprar el compàs, l’escaire i el cartabó i hem seguit establint
noves connexions entre coneixements per a poder fer front al repte.
Per altra banda, l’element dels daus, ens ha permès conèixer de prop un factor tan
present en la nostra quotidianitat com és la probabilitat. Hem experimentat amb la
probabilitat i l’atzar i ens hem endinsat en l’estadística des de la dimensió de la
comunicació i la representació.
Pel que fa als taulers i la resta d’elements, cada petit grup ha decidit com seria
l’estètica del joc, quina gamma de colors tindria i quines tècniques emprar per a
fer que el joc no només fos divertit sinó també atractiu. Hem donat via lliure a la
nostra imaginació i creativitat, aprofundint en l’Àmbit d’Educació Artística, i
adquirint noves tècniques plàstiques experimentant amb diversos materials.
L’últim pas ha estat redactar les instruccions del joc per tal que qualsevol persona
pugui fer una partida, un cop consensuats els apartats del text i el contingut de
cada un, hem fet un primer redactat en brut i finalment l’hem passat a ordinador,
tot coneixent de primera mà l’eina del processador de textos i les seves
característiques, desenvolupant així la nostra Competència Digital.
En aquest punt, ha estat necessari repartir molt bé les tasques, marcar-se uns
objectius realistes a cada sessió i aprendre a gestionar el temps per a ser resolutius,
tant a nivell individual com en grup.
Així que no només hem continuat treballant aspectes de l’expressió escrita dins
l’Àmbit de Llengua castellana, com l’ortografia, la coherència, la cohesió textual,
l’ús de lèxic específic i els connectors, sinó que a més hem desenvolupat noves
tècniques d’estudi i treball desenvolupant les nostres competències de l’Àmbit
d’Aprendre a aprendre i d’Autonomia i iniciativa personal.